Základné informácie pre podnikateľov  

Autor:
Publikované: 2016-02-03 22:29:00


Základné informácie pre podnikateľov, ktorí sú povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu

1. Legislatívna úprava

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť podnikateľov evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou, požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu, povinnosti servisných organizácií a ďalšie súvisiace ustanovenia (ďalej len „zákon o ERP“).

Predmetom zákona o ERP je ustanovenie podmienok používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „pokladnica“) na evidenciu prijatej tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb, ktoré sú taxatívne vymedzené v prílohe č. 1 zákona o ERP, ako aj postavenie servisných organizácií, podmienok za ktorých môžu vykonávať servisnú činnosť pokladníc a povinnosti, ktoré servisným organizáciám v súvislosti s touto činnosťou ustanovuje  zákon o ERP.

Zákonom o ERP nedošlo k zmene rozsahu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie prijatých tržieb.

2. Zmeny vyplývajúce zo zákona o ERP

Oproti doterajšiemu právnemu predpisu – vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov zákonom o ERP došlo k týmto najdôležitejším zmenám:

-       na pokladnici sa evidujú nielen tržby prijaté v hotovosti, ale aj platobnými prostriedkami  nahrádzajúcimi  hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, eviduje sa aj preddavok,

-       pokladnice musia byť vybavené fiskálnou pamäťou,

-       pokladnica musí byť zaplombovaná,

-       pokladnica musí vyhotovovať pokladničné - fiskálne doklady a aj nefiskálne doklady, tzv. „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ a „SKÚŠKA POKLADNICE“,

-       zaviedla sa povinnosť vykonávať pravidelnú údržbu pokladnice zameranú na preverenie jej technického stavu a neporušenosti plomb,

-       kontrolné pásky sú nahradené elektronickým kontrolným záznamom,

-       nie je povinnosť vyhotovovať výkazy obratov,

-       nie je povinnosť vyhotovovať mesačnú uzávierku, ale okrem dennej uzávierky sa vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka

-       sprísnili sa sankcie za porušenie ustanovení zákona o ERP s tým, že môže dôjsť až k zákazu predaja alebo poskytovania služby alebo zrušenia živnostenského oprávnenia.

3. Kto je povinný používať pokladnicu

Tak, ako aj v súčasnosti, povinnosť používať pokladnicu podľa zákona o ERP má fyzická a právnická osoba – podnikateľ, ktorý má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania zákonom vymedzených služieb na území Slovenskej republiky a z jeho predaja alebo z ich poskytovania prijíma tržby v hotovosti alebo aj inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Povinnosť používať pokladnicu sa vzťahuje aj na zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá  na území Slovenskej republiky uskutočňuje predaj tovaru alebo poskytuje niektorú zo zákonom vymedzených služieb.

4. Aké pokladnice možno používať

Podnikatelia podľa zákona o ERP môžu používať pokladnicu, ktorou je

-    elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými časťami podľa zákona o ERP alebo

-    počítač (nový alebo aj už v súčasnosti používaný) doplnený o fiskálnu tlačiareň.

Pokladnica aj fiskálna tlačiareň musia byť certifikované.  Akreditovanými osobami na účely certifikácie pokladníc sú EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava. 

5. Ako postupovať pri uvedení pokladnice do prevádzky

Ak podnikateľ bude mať pokladnicu spĺňajúcu požiadavky ustanovené  zákonom o ERP alebo počítač doplnený o fiskálnu tlačiareň, je povinný za účelom pridelenia daňového kódu pokladnice predložiť daňovému úradu

-    knihu elektronickej registračnej pokladnice s vyplnenými predpísanými údajmi a

-    kópiu certifikátu pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne.

Po pridelení  daňového kódu pokladnice, pokladnicu uvádza do prevádzky servisná organizácia, ktorá je povinná dodržiavať postup ustanovený zákonom o ERP.

6. Servisné organizácie

Zo zákona o ERP vyplývajú pre servisné organizácie nové povinnosti, ktorými sú najmä

-    registrácia v registri servisných organizácií, vedených miestne príslušným daňovým úradom (z registrov daňových úradov vypracováva Daňové riaditeľstvo SR elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke),

-    zabezpečenie opravy pokladnice servisnou organizáciou do 48 hodín,

-    plombovanie pokladníc,

-    obstaranie plomb na daňovom riaditeľstve a zúčtovanie ich odberu a použitia,

-    oznamovanie, napr. poškodenia plomby, chýbania plomby, zmien údajov v pokladnici daňovému úradu.

zákon o ERP:

          http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

           Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP:

http://web/Default.aspx?CatID=8581

Informácia k zápisu fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej vykonávať opravu a údržbu ERP do registra servisných organizácií http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/registracia/registerso.pdf

 

zdroj: finance.gov.sk

 

 

 

 

 Diskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.