Všeobecné podmienky používania  

 1. Záväznosť. Tieto podmienky sú záväzné pre každého používateľa stránky. Prvým použitím internetovej stránky Profit Portál každý používateľ prehlasuje, že si tieto podmienky používania pozorne prečítal, súhlasí s nimi, a zaväzuje sa ich dodržiavať, a taktiež sa zaväzuje dodržiavať právne ustanovenia platné v Slovenskej republike, ako aj dobré mravy.  
 2. Účel. Stránka Profit Portál funguje pre používateľov, ktorí po registrácii môžu pridávať svoje príspevky, a čítať a komentovať príspevky iných. Ale slúži aj neregistrovaným používateľom pre vyhľadávanie informácií o cestovaní a výletoch.
 3. Obsah. Príspevky spolu s fotografiami môže vkladať každý zaregistrovaný používateľ s cieľom inšpirovať, poradiť sa, poinformovať,  podeliť sa o svoje skúsenosti s ďalšími užívateľmi a čitateľmi internetovej stránky Profit Portál. Za obsah príspevku zodpovedá v plnom rozsahu jeho autor. O zmazanie príspevku môže  jeho autor požiadať kedykoľvek administrátora. Administrátor má právo zmazať príspevok, ak jeho autor porušil niektorú z týchto všeobecných podmienok.
 4. Členenie. Príspevky sú pre lepšiu prehľadnosť členené podľa kategórií. Toto zaradenie priradí administrátor príspevku pri jeho schvaľovaní.
 5. Etický princíp. V príspevkoch a v reakciách na ne je zakázané používať hanlivé, vulgárne slová, ironické poznámky a pod., je potrebné vyjadrovať sa slušne, podľa etických princípov a dobrých mravov, nezneužívať cudzie informácie (cudzie fotografie, súkromné informácie bez súhlasu príslušnej osoby), rovnako je zakázané zverejňovať odkazy na internetové stránky, kontaktné informácie a mená firiem, robiť cielenú reklamu. Nie je povolené viacnásobné pridávanie tých istých článkov, ako ani zbytočné zvýrazňovanie veľkými písmenami či špeciálnymi znakmi.
 6. Administrácia príspevkov. Ako prevádzkovateľ internetovej stránky Profit Portál si vyhradzujeme právo skontrolovať všetky príspevky pred ich uverejnením na stránke, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a týmito podmienkami a právo meniť ich, resp. neuverejniť. Autor dáva plnú moc, aby tak administrátor urobil na základe svojho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v podmienkach, a to bez upozornenia autorovi.
 7. Autorské práva. Každý používateľ sa zaväzuje rešpektovať autorské práva a práva duševného vlastníctva, a rovnako sa zaväzuje, že nebude vo svojich príspevkoch uverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva.
 8. Reakcie. Na príspevky môže každý zaregistrovaný používateľ reagovať pridaním svojej reakcie, ktorá sa zobrazí pod príslušným príspevkom.
 9. Vyhľadávanie. Všetci používatelia – či už zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní – môžu čítať jednotlivé príspevky, a vyhľadávať informácie na stránke pomocou jednoduchého interného vyhľadávača. Stačí zadať do vyhľadávacieho podľa na úvodnej stránke kľúčové slovo (napr. móda, auta, dovolenka) a zobrazia sa príspevky, ktorých sa to týka.
 10. Registrácia. Registráciou sa každý používateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé, správne a aktuálne údaje a aktualizovať ich. Registrácia nie je povinná, umožňuje však vkladať príspevky na stránku a vkladať reakcie/otázky k iným príspevkom. O zrušenie registrácie je možné požiadať kedykoľvek písomne u prevádzkovateľa stránky, rovnako môže registráciu zrušiť bez upozornenia aj prevádzkovateľ stránky tomu autorovi, ktorý sa nespráva podľa týchto podmienok, či porušuje platné právo.
 11. Ochrana osobných údajov. Registráciou na internetovej stránke používateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať, v dôsledku čoho mu však bude zrušená registrácia. Požívateľ ako autor príspevku vyhlasuje, že osoby, ktoré sú na fotografiách patriacich k jeho príspevku, súhlasili s uverejnením, a že tým nikomu nevznikne škoda, inak sa užívateľ zaväzuje takúto škodu v plnej výške tomu, komu vznikla, uhradiť.
 12. Zákazy. Každý používateľ vyjadruje súhlas a zaväzuje sa, že nebude zverejňovať príspevky, ktoré obsahujú vymyslené, nepravdivé, neoverené informácie alebo také, ktoré by mohli iným spôsobiť škodu napr. poškodením ich mena, nebude uverejňovať príspevky vo forme spamu a pod., uverejňovať osobné údaje iných bez jeho súhlasu, nebude propagovať a šíriť reklamu, uverejňovať inzerciu, neplatenú reklamu, nebude nijak nepovolene narúšať diskusiu k príspevkom, nebude zrkadliť internetovú stránku ako je Profit Portál, bez súhlasu prevádzkovateľa, nebude poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa, ani poškodzovať akýmkoľvek spôsobom internetovú stránku Profit Portál. Používanie obsahu internetovej stránky Profit Portál a príspevkov na nej, je povolené len na osobné účely. Ich používanie na iný účely, uverejňovanie inde, kopírovanie a pod. je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky výslovne zakázané.
 13. Súhlasy. Každý používateľ súhlasí s tým, že na internetovej stránke Profit Portál môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky, za ktorých obsah prevádzkovateľ stránky Profit Portál nezodpovedá. Ďalej každý používateľ súhlasí, že nebude porušovať tieto pravidlá a ich porušovanie inými okamžite nahlási prevádzkovateľovi tejto internetovej stránky, internetovú stránku Profit Portál bude využívať len na osobné účely, nebude si nárokovať na žiadnu autorskú odmenu a obdobné odplaty za svoje príspevky.